ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสิริพร เพ็งพินิจ
เลขที่ตำแหน่ง :551085500233
ตำแหน่ง :ครู (ค.ศ.1)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ศษ.ม.
กลุ่ม / แผนก : ครูแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานแนะแนว