ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสภิดา ศรีดา
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:ชีววิทยา
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษา2560
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์