ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศิริพร ศรีสันติแสง
เลขที่ตำแหน่ง :551086500174
ตำแหน่ง :ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ค.ม.
กลุ่ม / แผนก : ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน