ชื่อ - นามสกุล :นางสัญญาลักษณ์ แสนนา
เลขที่ตำแหน่ง :551086500236
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:กศ.ม.
กลุ่ม / แผนก : ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน