ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิชัย สิทธิจันทร์
เลขที่ตำแหน่ง :551086500203
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ศษ.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน