ชื่อ - นามสกุล :นางหทยารัตน์ จุรันชัย
เลขที่ตำแหน่ง :551086500238
ตำแหน่ง :ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:วท.บ.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน