ชื่อ - นามสกุล :นายกิจวิภู เรืองศรี
เลขที่ตำแหน่ง :551086500187
ตำแหน่ง :ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ศษ.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน