ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
เลขที่ตำแหน่ง :551086500171
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:วท.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงาน