ชื่อ - นามสกุล :นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
เลขที่ตำแหน่ง :551086500169
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ศษ.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน