ชื่อ - นามสกุล :นางสาวไสว อุ่นแก้ว
เลขที่ตำแหน่ง :551086500165
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:กศ.ม
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน