ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนภาพร วรรณทอง
เลขที่ตำแหน่ง :551086500192
ตำแหน่ง :ครู (คศ.4)
วิทยฐานะ :ครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา:วท.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน