ชื่อ - นามสกุล :นายนพพร พนานุสรณ์
เลขที่ตำแหน่ง :551086500193
ตำแหน่ง :ครู (คศ.4)
วิทยฐานะ :ครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา:วท.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน