ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงแข ปัญญา
เลขที่ตำแหน่ง :551086500172
ตำแหน่ง :ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:กศ.ม.
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ