ชื่อ - นามสกุล :นายสุบัญชา สุระชาติ
เลขที่ตำแหน่ง :551085500143
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ศษ.ม.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ