ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสลันดา คำแดง
เลขที่ตำแหน่ง :551085500142
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:กศ.ม.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ