ชื่อ - นามสกุล :นายศึก ลูกอินทร์
เลขที่ตำแหน่ง :551085500140
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วิทยฐานะ :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:ศษ.ม.
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1