[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.204.2.231  
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 127 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางสาวสุพร ตระกูลกลกิจ
12/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 117 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางปัญญ์ญาภา แก้วกัณหา
9/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพตามแนวทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติร่วมกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 129 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางลัดดาวัลย์ ศิริวงษ์
3/ก.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 156 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางธนาพร สมรัตน์
31/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 126 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางธนาพร สมรัตน์
31/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 185 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ นางชลธิชา วิเชียรสาร
16/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL:Research Based Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีเรื่องลำดับอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 207 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ นางชลธิชา วิเชียรสาร
16/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนคิดตามแนวคิดตามแนวทาง Thinking School ( อ่าน : 228 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ นายสราวุธ สมรัตน์
6/ส.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 303 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ สุภารัตน์ สิรไชยพัฒน์
22/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 494 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ สุภารัตน์ สิรไชยพัฒน์
22/มิ.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 638 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบุญจันทร์ พลแก้ว
27/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องเซลล์และหน้าที่ของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 619 / ดาวน์โหลด : 127 ) เจ้าของ นายพงศธร สิ่งสำราญ
26/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์เป็นฐานสู่ชุมชน (CBL plus) เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 569 / ดาวน์โหลด : 142 ) เจ้าของ นายพงศธร สิ่งสำราญ
26/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 537 / ดาวน์โหลด : 124 ) เจ้าของ นางสุกัญญา วาศรี
26/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 596 / ดาวน์โหลด : 204 ) เจ้าของ นายบุญจันทร์ พลแก้ว
23/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมร่วมกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่อง ชาติพันธุ์ 4 เผ่าไทศรีสะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 551 / ดาวน์โหลด : 133 ) เจ้าของ นางสุกัญญา วาศรี
16/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 616 / ดาวน์โหลด : 109 ) เจ้าของ นางจิราวรรณ เทาศิริ
16/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนเปลี่ยนทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 569 / ดาวน์โหลด : 222 ) เจ้าของ นางณัฎฐ์ธนัน บัวงาม
3/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนดงรักวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 575 / ดาวน์โหลด : 201 ) เจ้าของ นางรุจนี พันธ์ศิริ
3/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนารูปบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยบูรณาการจิตศึกษา โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 526 / ดาวน์โหลด : 167 ) เจ้าของ นางคุณากร บุญสาลี
3/ก.พ./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER