[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.120.195  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายบุญจันทร์ พลแก้ว
เสาร์์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เข้าชม : 757    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง                               การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
                           ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อส่งเสริม
                           ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย                    นายบุญจันทร์  พลแก้ว
ตำแหน่ง              ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด                   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์               2563
              
               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้                  เรื่องเวกเตอร์ในสามมิติ  โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  70/70  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ  โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสบเสาะหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 กับเกณฑ์ร้อยละ  70   (3)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  เวกเตอร์ในสามิติโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กับเกณฑ์ร้อยละ  70  และ  (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เวกเตอร์               ในสามมิติ  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย  ได้แก่นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียน                    ขุนหาญวิทยาสรรค์  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง  เวกเตอร์                 ในสามมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน  9  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ชนิดเขียนตอบ  จำนวน  5  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจ  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้                   t-test  (One  Sample)     
                  
               ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
                              1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการการแก้ปัญหาของโพลยา  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.68/76.96  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  70/70
                              2.  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                 ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ  70  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
                              3.  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                           ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  มีความสามารถในการแก้ปัญหา                        ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
                              4.  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                          ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่                        ในระดับมาก
               โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  เวกเตอร์ในสามมิติ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  มีประสิทธิภาพเหมาะสม  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     ของนักเรียนสูงขึ้น  และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย                    จึงควรสนับสนุนให้ครูนำวิธีการนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเยนการสอนต่อไป
 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12/ก.ย./2564
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9/ก.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพตามแนวทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติร่วมกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3/ก.ย./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER