[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.161.98.96  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่องเซลล์และหน้าที่ของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : นายพงศธร สิ่งสำราญ
ศุกร์์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เข้าชม : 877    จำนวนการดาวน์โหลด : 204 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษาสภาพบริบทและความต้องการในการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้   ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2562  จำนวน  40  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ประยุกต์เอากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  6  ขั้นตอน  มาใช้การในจัดการเรียนการสอน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีค่าอำนาจจำแนกแบบ B-Index อยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.73  และค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ แบบโลเวท (Lovett Reliability) = 0.9317 (4)  แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  (5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา        เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  และการทดสอบว่า  (t-test Dependent Samples)
 
           ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
               1 โดยภาพรวมผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และผู้ปกครองเห็นว่า  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์         มีความพร้อมด้านบริบทที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าสะเต็มศึกษาจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน  นักเรียนต้องการให้ครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน  และความต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้      ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม    เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
               2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ตามบริบทและความต้องการจำเป็นของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ประยุกต์เอากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  6  ขั้นตอน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อทดลองภาคสนาม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จำนวน 30  คน  พบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/82.08  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้  และเมื่อนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง เซลล์และหน้าที่ของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  จำนวน  40  คน  พบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.98/82.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
           3. ผลการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง เซลล์และหน้าที่ของเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในการจัดการเรียนการสอน  ตามแผนการจัดการเรียนรู้  ทั้ง  6  แผน  พบว่า
               3.1 ผลการจัดการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  นักเรียนมีความกระตือรือร้น  มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกัน  มีการร่วมมือกันในการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีคะแนนการทดสอบย่อยหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  100  ในทุกกิจกรรม
               3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง  เซลล์และหน้าที่ของเซลล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12/ก.ย./2564
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9/ก.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพตามแนวทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติร่วมกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3/ก.ย./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER