[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.120.195  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นายบุญจันทร์ พลแก้ว
อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เข้าชม : 711    จำนวนการดาวน์โหลด : 245 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง                               การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย                    นายบุญจันทร์  พลแก้ว
ตำแหน่ง              ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด                   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์               2563
              
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อศึกษาสภาพบริบทและความต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2)  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2562จำนวน  32  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ (1)  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ประยุกต์เอากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้นตอน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .30 ถึง .80  มีค่าอำนาจจำแนก .27  ถึง .73  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .95  (4)  แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน              ที่เรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  (5)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ  /  การทดสอบค่าที  (t-test Dependent Samples)
               ผลการวิจัยพบว่า
               1.  โดยภาพรวมผู้บริหาร  ครูผู้สอน  และผู้ปกครองเห็นว่า  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์                มีความพร้อมด้านบริบทที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา                   เพื่อส่งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าสะเต็มศึกษาจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน  นักเรียนต้องการให้ครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน และความต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้            ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ของนักเรียน  อยู่ในระดับมากที่สุด
               2.รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ที่สร้างขึ้นเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ตามบริบทและความต้องการจำเป็นของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ประยุกต์เอากระบวน การออกแบบเชิงวิศวกรรม 6  ขั้นตอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ใน              ระดับมากที่สุด  และเมื่อทดลองภาคสนาม  โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  จำนวน 30 คน  พบว่า  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.50/82.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้  และเมื่อนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  จำนวน 32 คน  พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ  83.75/82.73  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
               3.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                ในการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน  พบว่า
                              3.1  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนมีความกระตือรือร้น  มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรียนด้วยกัน  มีการร่วมมือกันทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีคะแนนทดสอบย่อยหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100  ในทุกกิจกรรม
                              3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                              3.3  ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเกิดจาการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
               4.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12/ก.ย./2564
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9/ก.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพตามแนวทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติร่วมกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3/ก.ย./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER