[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.161.98.96  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางวันทนา บุตรศรี
พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 4134    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
            รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย นางวันทนา บุตรศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
สถำนศึกษำ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ตาบลสิ อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
                   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
ปีกำรศึกษำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
                                                                                           บทคัดย่อ
                                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 4) การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ได้แก่ เอกสารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการทาขนมไทย เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.24 - 0.80 และค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.34 - 0.95 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.81 2.2) แบบทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 75 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.90 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 2.3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.70 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 2.4) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 33 ข้อ มีมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.69 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Nonparametric แบบ Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
                                 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
                                1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model และการเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) พบว่ำ ยังไม่มีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและขั้นตอนที่ชัดเจน นักเรียนยังขาดทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
                                2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความสาคัญ 2) หลักการ 3) จุดมุ่งหมาย 4) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล และมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการระบุปัญหา (Identify the problem) 2) ขั้นวางแผนพัฒนา (Plan) 3) ขั้นปฏิบัติการ (Do) 4) ขั้นนาเสนอผลงาน (Presentation) และ 5) ขั้นสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) มีผลการประเมินความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
                                3) ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏดังนี้
                                    3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 85.40/83.44 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ตั้งไว้
                                    3.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐาน ด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.67
                                    3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                                    3.4 ผลการประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8Cs) ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยทักษะในสาระวิชาหลัก (Core Subjects–3Rs) อยู่ในระดับมากที่สุด และทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills – 8Cs) โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
                                    3.5 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 4) ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นฐานด้วย IPDPC Model เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) รายวิชาการทาขนมไทย สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดงานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายกับชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12/ก.ย./2564
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หลักภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 9/ก.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพตามแนวทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติร่วมกับการใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานเกษตรอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3/ก.ย./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง All around us สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ 31/ส.ค./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER