[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.161.98.96  
  

งานวิจัยทั่วไป
    เรื่อง : รายงานผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เจ้าของผลงาน : นางดรรชนีย์ จันทร์ถอด
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 3154    จำนวนการดาวน์โหลด : 2963 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 25 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           รายงานผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์    เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       
ชื่อผู้วิจัย         นางดรรชนีย์  จันทร์ถอด
ปีที่วิจัย           2561
 
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์    เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บทเรียนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 แผน              แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
สรุปผลการศึกษา
 
         จากผลการศึกษา รายงานผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค    ติวิสต์ เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์    เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.87/82.06  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
               2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังได้รับการเรียนรู้ด้วยการใช้บทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01
3. ผลการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายตตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง  การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จะเห็นว่าระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนในหัวข้อเรื่องต่างๆ ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ คะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ 3.5 นั่นหมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจมาก หรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน  Microsoft  Excel  2013 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 14/ก.ค./2562


กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER