[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 18.212.120.195  

  

ชื่อ : นางสาววิรัสศิริย์ วรเลิศ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500224
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวสกุณา รันพิศาล
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500225
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางนงลักษณ์ จูมสีมา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500243
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวดวงแข ปัญญา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500172
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นายนพพร พนานุสรณ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500193
ตำแหน่ง : ครู (คศ.4)
วิทยฐานะ : ครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา : วท.ม.

ชื่อ : นางสาวนภาพร วรรณทอง
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500192
ตำแหน่ง : ครู (คศ.4)
วิทยฐานะ : ครูเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา : วท.ม.

ชื่อ : นางสาวไสว อุ่นแก้ว
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500165
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม

ชื่อ : นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500167
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.ม.

ชื่อ : นางนิดาพร สุธัญญรัตน์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500168
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.ม.

ชื่อ : นางวนิดา ศรีสุพัฒนะกุล
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500169
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางสาวเพียงใจ ไทยสีหราช
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500171
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.ม.

ชื่อ : นางบัณฑิตา ศรีดารา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500202
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นายคงศักดิ์ แก้วกัณหา
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500173
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายพงศธร สิ่งสำราญ
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500166
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม

ชื่อ : นายสิทธิศักดิ์ สิทธิพันธ์
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500249
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.

ชื่อ : นายกิจวิภู เรืองศรี
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500187
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นางหทยารัตน์ จุรันชัย
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500238
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.

ชื่อ : นางนวลจันทร์ บัวเชย
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500152
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.

ชื่อ : นางสาววิลาสณีย์ ชูกลิ่น
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500239
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.ม.

ชื่อ : นางสาวพิจิตรา วิจารณกุล
เลขที่ตำแหน่ง : 551086500232
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 : ภาษาต่างประเทศ
4 : คณิตศาสตร์
5 : สังคมศึกษาฯ
6 : ภาษาไทย
7 : การงานอาชีพ
8 : ศิลปะ
9 : สุขศึกษาและพลศึกษา
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : ครูอัตราจ้าง
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
25 : นักศึกษา2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษา2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
40 : ฝ่ายวิชาการ
41 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
42 : ฝ่ายบริการ
43 : ฝ่ายอำนวยการ
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER